Hot Issues

#SaveRahaf
แม้ว่า Rahaf Mohammed Alqunun สาวชาวซาอุดิอาระเบีย จะมีประเทศที่สามรับเธอให้เข้าไปลี้ภัยแล้ว แต่เรื่องของเธอช่วยทำให้สังคมไทยได้ทบทวนบทบาทของรัฐที่มีต่อผู้ลี้ภัยว่า ต้องดำเนินการตามแนวทางหลักสิทธิมนุษยชน หรือยึดตามหลักต่างตอบแทนโดยส่งผู้ลี้ภัยกลับตามคำร้องขอของมิตรประเทศ
สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมกันลงชื่อ 20,000 รายชื่อ ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 236 และ 237 กล่าวหาและดำเนินการเอาผิด ป.ป.ช. กรณีตรวจสอบทรัพย์สิน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
กลุ่มเครือข่ายนักเรียนไทยและนักวิชาการนานาชาติในไต้หวันเพื่อประชาธิปไตยในไทยส่งจดหมายเปิดผนกึเรียกร้องการเลือกตั้งอย่างเสรีและเป็นธรรมในประเทศไทย เรียกร้องให้คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ยกเลิกการใช้บทบัญญัติมาตรา 44 , ยุติการใช้งบประมาณแผ่นดินผ่านนโยบายทางเศรษฐกิจ ฯลฯ 
4 มกราคม 2562 คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ภาคอีสาน ออกแถลงการณ์ ระบุเตือน คสช. ว่าสัญญาณการเลื่อนเลือกตั้งครั้งนี้จะทำให้กระแสขับไล่ คสช. สูงขึ้น จนทำให้ประชาชนหลั่งไหลสู่ท้องถนนอย่างแน่นอน
วันนี้ (3 มกราคม 2562) วิษณุ เครืองาม ในฐานะประธานจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เข้าประชุมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เพื่อชี้แจงขั้นตอนการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกไปอธิบายให้กกต. เพื่อให้ กกต.พิจารณาว่า จะสามารถจัดการเลือกตั้งได้หรือไม่ อย่างไร 
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาและองค์กรเครือข่าย ชวน 25 พรรค ร่วมกันลงนามในสัญญา เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างเสรี สุจริตและเที่ยงธรรม โดยการทำสัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งและบรรทัดฐาน ให้กับสถาบันพรรคการเมืองบนรากฐานประชาธิปไตย อีกทั้งยังลดความขัดแย้งในการเลือกตั้งลง 
เสวนา Thammasat Resolution Talk: ตั้งโจทย์-ตอบอนาคต วาระการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การกระจายอำนาจและปฏิรูประบบราชการ” พูดคุยถึงปัญหา อุปสรรค ความล้มเหลวและความหวังของการกระจายอำนาจและการปฏิรูประบบราชการไทย นักวิชาการชี้ว่าปัญหาทั้งสองเป็นเรื่องเดียวกัน และการกระจายอำนาจยังเกี่ยวพันกับเรื่องเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของผู้คน 
อ.สมชาย
สมชาย ปรัชาศิลปกุล จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขียนบทความวิพากษ์ สนช. ที่พิจารณากฎหมายเพิ่มเบี้ยประชุมศาล ว่าการประชุมแต่ละครั้ง ได้เงินมากกว่ากรรมกรทำงานทั้งเดือน
นักเคลื่อนไหวปกป้องสิทธิในด้านต่างๆมาสะท้อนประสบการณ์ในการชุมนุมภายใต้พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ 2558 (พ.ร.บ.ชุมนุมฯ) โดยมองว่า ข้อบังคับตามพ.ร.บ.ชุมนุมฯ สร้างความยุ่งยากและอุปสรรคในการชุมนุม ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่มีความเข้าใจตัวบทเพียงพอ และมีแนวโน้มจะตีความอย่างกว้างขวาง สร้างความกังวลใจต่อผู้ใช้สิทธิว่า จะสามารถใช้เสรีภาพอย่างไรได้บ้าง  
สำนักข่าว The MATTER, Minimore และ Boonmee Lab ร่วมกันเปิดตัวสื่อข้อมูลการเมืองและการเลือกตั้งไทย ในชื่อว่า ‘ELECT’ (elect.in.th) ตั้งเป้าให้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับประชาชน เพื่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2562