Laws Monitoring

NLA 1 Year Report 1/3
หนึ่งปีที่ผ่านมา สนช.ทำหน้าที่หลักในการพิจารณากฎหมายโดยมีกฎหมายที่เข้าสู่การพิจารณาถึง 130 ฉบับ ประกาศใช้แล้ว 108 ฉบับ เป็นกฎหมายที่ประชาชนเคยเสนอ 4 ฉบับ และยังมีกฎหมายที่สังคมถกเถียงมากกว่า 10 ฉบับ เช่น พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก, พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ, พ.ร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เรื่องการอุทธรณ์ฎีกา, กฎหมายอุ้มบุญ ฯลฯ
NLA budget
หนึ่งปี สนช. ใช้เงินงบเฉียดสามร้อยล้าน เพื่อผ่านกฎหมาย 108 ฉบับ ซึ่งเฉลี่ยกฎหมายแต่ละฉบับของใช้เงินประมาณ “สองล้านห้าแสน” พ.ร.บ.การยางฯ ใช้เงินมากสุด และกฎหมายขึ้นเงินเดือนข้าราชการใช้เงินน้อยสุด นอกจากนี้ กฎหมาย ป.ป.ช. ใช้เงินค่าเบี้ยประชุมไปแล้ว "สามแสนบาท" แต่ถอนร่างออก และยังมีข้อครหามากมายเกี่ยวกับ สนช.
NLA 1Year Report 2/3
ตลอดหนึ่งปี สนช.พิจารณาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งไปแล้วอย่างน้อย 28 คน ใน 10 หน่วยงาน โดยแบ่งเป็นที่คัดเลือกและลงมติเอง หรือลงมติอย่างเดียว ส่วนการถอดถอนนั้น มีจำนวน 4 คน คือ อดีตนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ บุญทรง  เตริยาภิรมย์ และพวกอีก 2 คน 
Copyright Act 2015
พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้แล้ว โดยมีการแก้ไขที่น่าสนใจ เช่น กำหนดให้การแฮกข้อมูลเพื่อเข้าถึงงานลิขสิทธิ์เป็นความผิด การเพิ่มโทษผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ การให้สิทธินักแสดงระบุชื่อลงในงานที่แสดงและห้ามบิดเบือน ตัดทอน จนนักแสดงเสียชื่อเสียง
NLA appointment
นอกจากพิจารณาร่างกฎหมาย สนช.ยังทำหน้าที่แต่งตั้ง/ถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงของรัฐ สำหรับการแต่งตั้ง ปัจจุบัน สนช.ให้ความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ไปแล้วจำนวนมากมีองค์กรอะไร? และใครได้รับตำแหน่งบ้าง?
Thammasart
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เกษตรศาสตร์ - ขอนแก่น - สวนดุสิต ฉบับใหม่กำหนดให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ประกาศใช้แล้ว ย้อนดูประวัติศาสตร์ และบทเรียนเมื่อมหาวิทยาลัยต่างๆ ออกนอกระบบ ค่าเรียนจะแพงขึ้นและรัฐจะประหยัดงบจริงหรือไม่
Appeal Court
สนช.กำลังพิจารณาร่างพ.ร.บ.จัดตั้งศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษ และร่างกฎหมายรวม 9 ฉบับ เพื่อจัดระบบอุทธรณ์คดีให้เป็นระบบเดียวและสอดคล้องกับการแก้ไขป.วิแพ่ง ให้อุทธรณ์ไปที่ศาลอุทธรณ์เท่านั้น และคดีที่จะไปยังศาลฎีกาได้ต้องได้รับอนุญาตก่อน 
beggar
ร่างพ.ร.บ.ควบคุมการขอทานฉบับใหม่ที่กำลังจะเข้าสู้สภานิติบัญญัติแห่งชาตินี้ จะถูกนำมาใช้แทนร่างเดิมที่ใช้มานานกว่า 74 ปี โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจเช่น กำหนดนิยาม "ขอทาน" ชัดเจน, กำหนดให้ผู้ที่จะเล่นดนตรีในที่สาธารณะต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก่อน เป็นต้น
Justice Found
กองทุนยุติธรรม เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่รัฐบาลนำมาใช้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่มีคุณภาพและช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่ทว่า เมื่อเปรียบเทียบกับร่างฉบับประชาชนบางฉบับแล้ว ชวนให้ตั้งขอสงสัยว่าในทางปฎิบัติจะก่อให้เกิดปัญหาหรือเปล่า
ป่า
กว่า 25 ปีที่ร่างกฎหมายป่าชุมชนถูกผลักดันจากภาคประชาชน จนมาถึงปัจจุบันที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) หยิบยกร่างกฎหมายนี้ขึ้นมาอีกครั้ง แต่ผลตอบรับจากภาคประชาชนกลับเป็นเสียงคัดค้าน ด้วยเหตุผลว่าร่างของ สปช. บิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชน