NLA Weekly (18-24 พ.ย.60) :สนช. พิจารณาร่างกฎหมายไป 5 ฉบับ พ.ร.ป.ศาลรัฐธรรมนูญผ่านวาระ 3 แล้ว

NLA Weekly (18-24 พ.ย.60) :สนช. พิจารณาร่างกฎหมายไป 5 ฉบับ พ.ร.ป.ศาลรัฐธรรมนูญผ่านวาระ 3 แล้ว

เมื่อ 26 พ.ย. 2560
รอบอาทิตย์ที่ผ่านมา สนช. พิจารณาร่างกฎหมายไปทั้งหมด 5 ฉบับ เเบ่งเป็น การเห็นชอบเป็นกฎหมายจำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ 2) ร่างพ.ร.ป. วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ และ การรับหลักการวาระเเรก จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) ร่างพ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....  2) ร่างพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....  และ 3) ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  
 
นอกจากนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ใช้มาตรา 44 ออกคำสั่ง 2 ฉบับด้วยกัน ได้แก่ 1) คำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 51/2560 เพื่อเเก้ไขเพิ่มอำนาจกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) 2) คำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 52/2560 เพื่อโยกอธิบดีกรมชลประทานนั่งผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำแห่งชาติ ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรียังได้ปรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่อีกด้วย
 
21 พฤศจิกายน 2560
 
มีชัย เผยเตรียมปรับคำอธิบายวิธีการคำนวณจำนวน ส.ส. ให้เข้าใจง่ายขึ้น
      
มีชัย  ฤชุพันธ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พ.ศ. .... ว่า ขณะนี้ กรธ.อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขคำอธิบายวิธีการคำนวณจำนวน ส.ส. ซึ่งเดิมมีถ้อยคำที่เข้าใจยาก จึงได้ปรับแก้ไขให้เข้าใจง่ายขึ้น แต่ยังคงใช้วิธีการคำนวณจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อโดยใช้ระบบจัดสรรปันส่วนผสมเหมือนเดิม
 
 
22 พฤศจิกายน 2560
 
บิ๊กตู่ใช้ ม.44 เพิ่มอำนาจ กอ.รมน. ปรับโครงสร้าง รองรับภัยคุกคามรัฐ
 
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 51/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยเพิ่มอำนาจหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 แก้ไขนิยามการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรใหม่ นอกจากนี้ให้มีอำนาจ หน้าที และปรับโครงสร้างคณะกรรมการ กอ.รมน. ระดับ จังหวัด ระดับภาค และส่วนกลาง
 
 
บิ๊กตู่ใช้มาตรา44 โยกอธิบดีกรมชลประทาน นั่งผอ.สำนักบริหารจัดการน้ำแห่งชาติ
 
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 52/2560 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยให้ สมเกียรติ ประจำวงษ์ พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานและให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ และให้นายทองเปลว กองจันทร์ พ้นจากตำแหน่งรองอธิบดีกรมชลประทาน และให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน
 
ที่มา: ข่าวสด
 
23 พฤศจิกายน 2560 
 
สนช.มีมติประกาศให้ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร ประกาศใช้เป็นกฎหมาย
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติประกาศให้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเห็นด้วย 193 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง สำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการทหารประเภทวิชาการในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม โดยไม่นำชั้นยศทางทหารมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการสร้างผลงานทางวิชาการของข้าราชการทหารผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว และเพิ่มบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการทหาร ประเภทวิทยฐานะ เพื่อให้ข้าราชการทหารผู้ปฏิบัติงานด้านการสอนมีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะ ซึ่งจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเป็นไปโดยสอดคล้องกับภาระหน้าที่
 
 
สนช.มติเอกฉันท์เห็นชอบร่างพ.ร.ป.ศาลรัฐธรรมนูญ.... 
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเอกฉันท์ 188 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง เห็นชอบในวาระ 3 ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ประเด็นสำคัญซึ่งที่ประชุมให้ความสนใจอภิปรายกันเป็นพิเศษคือบทเฉพาะกาลมาตรา 76 เรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งกมธ.วิสามัญพิจารณา ปรับแก้จากร่างเดิมให้ 4 คนยังไม่ครบวาระสามารถดำรงตำแหน่งต่อไป โดยไม่ต้องนำคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ 2560 บังคับใช้ ขณะที่ 5 คน ที่พ้นตำแหน่งแล้ว อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)นั้น ให้มีการสรรหาใหม่ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้ความสนใจอภิปรายในมาตรา 69/1 และ 77/1 ซึ่งสุดท้ายหลังการพักการประชุมเพื่อไปหารือนอกรอบ ได้เห็นควรให้ตัดเนื้อหามาตรา 69/1 วรรคสามและวรรคสี่ และมาตรา 71/1 วรรคสองและวรรคสาม ไม่ให้สภาผู้แทนราษฎรเข้ามามีส่วนตรวจสอบข้อกำหนดและมาตรการชั่วคราวของศาลรัฐธรรมนูญ
 
 
24 พฤศจิกายน 2560
 
สนช. มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.วิธีงบประมาณฯ พ.ศ. ....
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... ตามที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ไว้พิจารณา ด้วยคะแนนเสียง 182 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี และงดออกเสียง 3 เสียง วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณที่ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน จึงสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบงบประมาณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน อาทิ ปรับปรุงกลไกการดำเนินงานด้านงบประมาณให้มีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการจัดสรรงบประมาณของประเทศเกิดประสิทธิภาพ
 
 
สนช.มีมติรับหลักการร่างพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... ไว้พิจารณา ด้วยคะแนนเห็นด้วย 186 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการดำเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ การกำหนดวินัยทางการคลังด้านรายได้และรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลังและการบริหารหนี้สาธารณะ โดยร่างฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกฎหมายหลักเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังที่ชัดเจน เคร่งครัด เพื่อให้เกิดเสถียรภาพ และความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อฐานะทางการเงินและการคลังของประเทศ
 
 
สนช.มีมติรับหลักการร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนน 156 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี และงดออกเสียง 2 เสียง โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงว่า กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติมาเป็นระยะเวลานาน และไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้ง ยังไม่สอดคล้องกับมาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงสมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน ชุมชน และทุกภาคส่วน ในการดำรงไว้ซึ่งการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุล