Articles

25 มีนาคม 2563 พล.อ.ประยุทธ์ ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และใช้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งให้อำนาจนายกฯ ในการสั่งการหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงการออกข้อกำหนดในการกำหนดเรื่องการเดินทาง หรือ กำหนดเวลาเข้าออกจากบ้าน รวมถึงการกำกับและควบคุมการนำเสนอข้อมูลข่าวสารได้อีกด้วย
One year election
การเลือกตั้งผ่านไปแล้วหนึ่งปีเต็ม ฝากริ้วรอยที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นไว้มากมาย แต่เราก็ยังไม่เคยเห็นกรรมการ กกต. ทั้ง 7 คน ออกมาสื่อสารอะไรกับประชาชนเลย เสมือนหนึ่งว่า ความไว้เนื้อเชื่อใจจากประชาชนไม่ใช่ปัจจัยหลักในการวัดผลการทำงานของพวกเขา 
4 Model of Constitution Drafting Assembly
ในปี 2563 ทั้งภาคประชาชนและกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากทั่วประเทศ ได้มีข้อเสนออย่างหนึ่งที่ตรงกันว่า ต้องการให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ สสร. ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน แต่ทว่า ยังไม่มีรายละเอียดของรูปแบบและวิธีการได้มาซึ่ง สสร.
พ.ร.ป.พรรคการเมืองฯ ไม่กำหนดระยะเวลาให้ชัดเจนว่า จะตัดสิทธิเลือกตั้งได้นานเท่าใดทำให้เกิดการตีความ จนกระทั่งกรรมการบริหารพรรคการเมืองถูกเพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิตก็เป็นได้ ประเด็นนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในปัจจุบันเห็นได้จากแนวทางการวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในคดียุบพรรคอนาคตใหม่ที่ยังไม่เป็นเอกฉันท์
Labour Right Weak Not Guarantee Minimum wage across country
ผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศย่อมได้รับการคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ 2560 ใช้ข้อความว่าให้แรงงานได้รับค่าแรงที่ “เหมาะสมแก่การดำรงชีพ” จากเดิม รัฐธรรมนูญ 2550 ระบุว่า “เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ” ทำให้ ค่าแรงในแต่ละพื้นที่อาจไม่เท่ากันก็ได้  
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 อุดม คชินทร สมาชิกชิกวุฒิสภา หมายเลข 245 ได้ลาออกจากการเป็น ส.ว. เนื่องจากต้องการไปรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คนที่จะถูกแต่งตั้งขึ้นมาแทนคือ ประสิทธิ ปทุมารักษ์ ผู้มีรายชื่อในบัญชีสำรองแบบที่ คสช. สรรหา ลำดับที่ 3
party dissolve
The arguments against Constitutional Court's decision to dissolve Future Forward Party: the 'Receiving the Donation Exceeding 10 Million' under Section 66 of political parties law does not contain the punishment of party dissolvement and cannot be linked with Section 72.
prayuth
แม้ พล.อ.ประยุทธ์ถอดใจลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ก็ใช่ว่า อนาคตการเมืองของไทยจะสดใสขึ้น เพราะรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ คสช. ร่างขึ้นนั้นได้วางกลไกเอาไว้ ไม่ให้ประเทศเดินหน้าตามระบอบประชาธิปไตยจากการเลือกตั้งได้โดยง่าย
Election System
ในระยะเวลา 20 ปี นอกจากจะมีรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับแล้ว ยังมีระบบเลือกตั้งถึง 4 แบบ จัดการเลือกตั้งที่นับผลจริงได้ 5 ครั้ง โดยเป็นพรรคการเมืองเดิมที่กวาดที่นั่ง ส.ส. ไปมากที่สุดทั้ง 5 รอบ ชวนดูเปรียบเทียบระบบเลือกตั้งทั้ง 4 แบบ และข้อดีข้อเสีย ก่อนจะต้องออกแบบกันใหม่อีกไม่รู้กี่รอบ
People TN
สถานการณ์ทางการเมืองต้นปี 2563 เกิดกระแสความไม่พอใจต่อการครองอำนาจแบบเผด็จการของรัฐบาล คสช.2 แผ่ขยายวงกว้างไปทั่ว ไอลอว์เสนอให้ผู้ที่กำลังทำกิจกรรมเรียกร้องประชาธิปไตยช่วยกันพิจารณาข้อเสนอเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญชุดนี้ ในฐานะหนทางหนึ่งที่จะกลับสู่ประชาธิปไตย